Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Επιφυλάξεις για την αγορά της Καπναποθήκης Μιχαηλίδη από την Αντιπολίτευση του Δήμου Δράμας

kapnapothiki_agias_barbaras_5Την αγορά του διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής των οδώνΎδρας, Όθωνος και Π. Μελά εισηγήθηκε η Δημοτική αρχή Δράμας στο δημοτικό συμβούλιο της 10ης Δεκεμβρίου.  Το θέμα δεν βρήκε «ανταπόκριση» καθώς οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης διαφώνησαν πλήως.  Η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Πολιτών»  με δελτίο τύπου στα ΜΜΕ εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, καθώς υποστηρίζει, ότι παραβλέφθηκαν καθοριστικά στοιχεία για την αγορά της συγκεκριμένης καπναποθήκης. Επισημαίνει επίσης, ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα αγνοήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και δεν ζητήθηκε η γνώμη της προϊσταμένης κ. Ι. Παπαδοπούλου. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εισήγησης του Στέργιου Ηλιόπουλου..........

“Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Δράμας, μας ζητείται
1ον) να εκφράσουμε τη βούληση μας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την απευθείας αγορά της επονομαζόμενης καπναποθήκης Μιχαηλίδη, μέσω χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου.
Ανατρέχοντας στην νομοθεσία και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 191 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που αφορά την αγορά ακινήτων , η απόφαση που πρέπει να λάβουμε πρέπει να αναφέρει «ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού»…
Σας καταθέτω επίσης την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 122/2011 όπου αναφέρεται
«Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων διενεργείται κατά κανόνα δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και εκείνες του π.δ/τος 270/1981, ώστε να καθίσταται δυνατή η διασφάλιση των συμφερόντων αυτών με την επιλογή του καταλληλότερου και συμφερότερου από οικονομική άποψη ακινήτου. Ότι κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η απευθείας (χωρίς διαγωνισμό) αγορά ακινήτου από Δήμο ή Κοινότητα, μετά από προηγούμενη έκδοση ειδικά αιτιολογημένης όμοιας απόφασης που προσδιορίζει τους λόγους, για τους οποίους το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού για τον οποίο προορίζεται……
Ότι σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, είτε με δημοπρασία, είτε απευθείας, δεν αποκλείεται η προηγούμενη έρευνα της τοπικής αγοράς προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κατάλληλων και πρόσφορων ακινήτων, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η τήρηση ορισμένης διαδικασίας, σε περίπτωση δε που κρίνονται κατάλληλα περισσότερα του ενός από αυτά, δεν αποκλείεται, περαιτέρω, κατά τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, η εκτίμηση της αξίας τους από τα εσωτερικά όργανα αυτού, η συγκριτική αξιολόγησή τους, τόσο από την άποψη της καταλληλότητας τους, όσο και από την άποψη της προκαλούμενης οικονομικής επιβάρυνσης του οικείου Ο.Τ.Α. σε περίπτωση αγορά τους.»
Σας ερωτώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Τηρήθηκαν οι ως άνω διαδικασίες?
Κατά εμάς όχι, το μόνο, σύμφωνα με την εισήγηση, που ξέρουμε είναι ότι «έγινε επαφή εντεταλμένου συμβούλου του δημάρχου με τους ιδιοκτήτες ακινήτου ενδιαφέροντος»
2ον) μας ζητείται να κάνουμε δεκτό το από 04/12/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων που προσδιορίζει το τίμημα της αγοράς του παραπάνω ακινήτου στο ποσό των 486.059,00€.
Όπως όμως βλέπουμε από την έκθεση εκτίμησης ακινήτου το μοναδικό μέλος της Επιτροπής που έχει τεχνικές και ειδικές γνώσεις μειοψήφησε αναφέροντας πως η αγορά είναι ασύμφορη για τον Δήμο μας.
Πιστεύουμε ότι το κόστος ανακατασκευής της καπναποθήκης θα πρέπει να εκτιμηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενώ κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, η εκ μέρους του αντιδημάρχου οικονομικών κ. Σολάκη, προσπάθεια απαξίωσης των γνώσεων και της εμπειρίας ενός στελέχους της Τεχνικής Υπηρεσίας αντί να ζητηθεί, για ένα τόσο σημαντικό θέμα, και η γνώμη της προϊσταμένης κ. Ι. Παπαδοπούλου.
Θεωρούμε ότι στην εισήγηση της επιτροπής παραβλέφθηκαν καθοριστικά στοιχεία για την αγορά της συγκεκριμένης καπναποθήκης, τα οποία είναι:
α) το κόστος ανακατασκευής της συγκεκριμένης καπναποθήκης εκτιμάται χωρίς καμία τεκμηρίωση σε 700€/τμ, χωρίς να αναζητείται πρόσθετη πληροφόρηση από παρόμοιες ανακατασκευές, ούτε καν η γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου
β) το κόστος αγοράς κοντινής καπναποθήκης, που βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση και σε χρονική περίοδο (έτος 2006) απείρως καλύτερη για την κτηματαγορά, ανέρχεται σε 100€/τμ, ενώ το κόστος της προτεινόμενης για αγορά καπναποθήκης ανέρχεται ανεξήγητα σε περισσότερο από 300€/τμ
γ) απουσιάζει η αιτιολόγηση της μοναδικότητας του κτιρίου για το σκοπό που θα αγοραστεί σε συνδυασμό με την μη τήρηση καμίας διαδικασίας προηγούμενης έρευνας της τοπικής αγοράς, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία της 122/2011 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η απουσία της παραπάνω τεκμηρίωσης δεν διασφαλίζει ούτε στο ελάχιστο το δημόσιο συμφέρον και μπορεί να οδηγήσει, όσους υπερψηφίσουν την απόφαση αυτή, σε περιπέτειες με ενδεχόμενο καταλογισμό της πιθανής οικονομικής ζημίας του Δήμου.
Μετά από όλα τα παραπάνω, και έχοντας υπόψη το 4758/4-12-2014 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου με το οποίο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 16-1-2015, μας δίνονται τα χρονικά περιθώρια για να εξεταστούν καλύτερα από την επιτροπή όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Συμπληρωματικά, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, προτείνουμε να συμμετέχει στην επιτροπή και η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννας Παπαδοπούλου.
Το Γραφείο τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου